Jeste?my sieci? stworzon? z my?l? o przysz?o?ci

Jeste?my 最准一肖一码100%准. ??czymy si?y, aby pomóc markom przewidywa? i planowa? przysz?e mo?liwo?ci, które b?d? prze?omowe oraz tworzy? nowe ?cie?ki wzrostu w zrównowa?onej gospodarce.

Gospodarka cyfrowa

Znamy ludzi lepiej ni? ktokolwiek inny

i wykorzystujemy te spostrze?enia do ??czenia marki, tre?ci, handlu i do?wiadczenia, w oparciu o nowoczesn? kreatywno??. Jeste?my sieci? zaprojektowan? z my?l? o przysz?o?ci.

Dowiedz si? wi?cej
W ?wiecie pe?nym z?o?ono?ci, oferujemy prostot? i spójno??, us?ugi oraz zintegrowane rozwi?zania ?wiatowej klasy.
Ch?tnie dzielimy si? nasz? wiedz?. Dlatego prowadzimy i rozwijamy badania oraz analizy, które prowokuj? bran?? do dyskusji.

Nowe technologie – mi?o?? czy nienawi???

Wyniki unikalnego badania nt. naszych relacji z nowymi technologiami, przeprowadzonego globalnie podczas pandemii COVID-19, tak?e na polskiej próbie badawczej.

Pobierz raport